LAOS Stödförening

Studentföreningen Lunds Akademiska Officerssällskap grundades 1960. De första ordförandena Bertil Hagman och Lave Johnsson i januari insåg dock tidigt att finansieringen av verksamheten på sikt kräver mer än årliga medlemsavgifter från aktiva LAOS-iter under deras studietid.

När Överste Valter Thomé vid A3 lämnade över det militära mentorskapet för LAOS till stabschefen i Milo Syd generalmajor Sigmund Ahnfelt inleddes samtal med hedersordförande Gerhard Hafström och planerna på en aktiv stödförening föddes. Efter ett möte på Milostaben i Kristianstad 1966 övergick planerna i konkret handling och LAOS stödförening bildades.

LAOS Stödförening har genom åren stöttat huvudföreningen på många olika sätt och också använt överskott från inbetalda medlemsavgifter till att finansiera olika projekt och som lån för större utgifter, planerade och oplanerade sådana. Jubileer och trycksaker har därtill fått ekonomiskt stöd. Likaså har det under vissa perioder givits direkt stöd till hyresbetalningarna för mässlokalen.

Sällskapet består alltså av en huvudförening och en stödförening. För att bli medlem i huvudföreningen ska du studera vid Lunds Universitet samt ha genomgått svensk militär grundutbildning. Stödföreningen är öppen för dig som inte längre studerar, läser vid annat universitet/högskola eller för dig som inte har genomgått militär grundutbildning. Vid våra sammankomster görs ingen skillnad. Vi är två föreningar – men ett akademiskt officerssällskap.

Vi är i skrivande stund ca 60 betalande och registrerade i Stödföreningen, vilket är cirka hälften mot slutet av nittiotalet då jag själv var verksam i huvudföreningen och vi därtill då hade cirka 80 medlemmar i huvudföreningen. LAOS har de senaste åren till följd av de starkt reducerade grundutbildningskullarna haft det kämpigt. Sällskapet har dock kunnat hålla styrfart i stiltjen och det både känns och märks att intresset för att stödja säkerhetspolitisk information och debatt vid Lunds universitet ökat. Om inte annat så märks det tydligt i hur både nya och och gamla medlemmar nu söker sig till sällskapets aktiviteter i förnyad omfattning.

Lund, maj 2019
Johan Cedinger
Ordförande LAOS Stödförening

stodforeningen@laoslund.se