//Stödförening
Stödförening2019-02-05T10:54:04+02:00

Stödförening

Lunds Akademiska Officerssällskap bildades med starkt stöd från Bertil Hagman och Lave Johnsson i januari 1960. Tidigt insåg dessa våra första ordförande att finansieringen av verksamheten kräver mer än årliga medlemsavgifter från aktiva LAOS-iter. När sedermera A 3-översten Valter Thomé lämnade över det militära ansvaret för LAOS till stabschefen i Milo Syd generalmajor Sigmund Ahnfelt insåg denne och vår hedersordförande Gerhard Hafström att en aktiv stödförening var en bra början. Efter ett möte 1966 på Milostaben i Kristianstad fick planerna en konkret form.

Stödföreningen fyller alltså 44 år 2010, obetydligt yngre än Sällskapet. Vi har nu 43 händelserika år att se tillbaka på. LAOS har genom åren kunnat använda överskott från Stödföreningen till olika projekt och som lån för större utgifter, planerade och oplanerade sådana. Jubileer och trycksaker har fått ekonomiskt stöd.

Det finns anledning att återkomma till de nämnda förgrundsgestalterna vid 50-årsjubileet 2010. Stödföreningens styrelse väljs vid LAOS valmöte i december 2009. Carl Sjöstedt, advokat och LAOS-ordförande 1996, är ordförande sedan 2006. Ordförande och skattmästare i LAOS är enligt stadgan automatiskt sekreterare respektive kassör i Stödföreningen.

Inspector, idag Per Ola Olsson, skall vara självskriven och två nya ledamöter, en med LAOS- och näringslivsanknytning och en med LAOS- och försvarsanknytning, skall väljas. Sven Christer Nilsson, f d Ericssonchef och sekreterare i LAOS 1969, och överste Anders Emanuelson, hedersledamot nr 22 i LAOS och under fyra år chef för P 7 är i dag ledamöter i Stödföreningens styrelse.

Ca 100 betalande medlemmar är registrerade i Stödföreningen, obetydligt mindre än tidigare år. Då LAOS trots svikande rekryteringsunderlag lyckats behålla sin numerär, innebär det att närmare 140 LAOS-iter, yngre och äldre, fortfarande stöder tanken på en säkerhetspolitisk information och debatt vid Lunds universitet.

En jubileumsbok, LAOS 40 år, har fått mycket välvilliga recensioner och stöd från Saab och Svenskt militärhistoriskt bibliotek. En slips i LAOS-färgerna gult och grönt har också initierats av medlemmar i Stödföreningen. Vi har också stött den nya utsökt redigerade sångboken.

Traditionellt ordnas för 21 gången ett LAOS-möte i Stockholm med kvalificerat föredrag och middag hos Erik Hafström. Drygt 20 medlemmar brukar komma.

Stödföreningen önskar LAOS fortsatt framgång i det värdefulla arbetet för Sveriges försvar, viktigt i dag under omvandling och kraftigt minskad numerär.

Lund den 9 december 2009

Erik Lidén
ordf
i Stödföreningen 1992-2005
ordf VI LAOS 1969